معصومه حسنی

خانم معصومه حسنی ، در ایجاد همسویی با استراتژی های مالی شرکت و استقرار سیستم حسابداری مطابق و همگام با اصول مدرن و توسعه یافته حسابداری نهایت تلاش خود را کرده اند و در این راه از مزیت های تیم دانشی و صادق مالی بهره برده اند، این واحد با برنامه ریزی و سازماندهی  تامین وجه و استفاده موثر از منابع شرکت در جهت رشد، ارتقا، سود آوری، تضمین و تاثیر مناسب عوامل فوق مرکز اطمینان و دلگرمی سازمان در تعامل رضایت بخش با نمایندکان و مشتریان مجموعه است تا با رعایت اصول استانداردهای مالی و مالیاتی مراتب اطمینان این مجموعه را فراهم سازد.

اعضای تیم

شمس الهدی لطفی | حسابدار ارشد 

مژده اثنی عشری | کارشناس حسابداری

سمیرا عزیزدخت | کارشناس حسابداری 

مهدیه صبرآمیز | کارشناس حسابداری انبار 

مریم ستون زاده | کارشناس خزانه 

فاطمه شهیدی | حسابدار 

زینب نیازی | حسابدار