ساعت هوشمند پرووان مدل PWS08

ProOne PWS08 Smart Watch

 • مدل: PWS08
 • رنگ‌بندی: مشکی / نقره ای
 • نوع کاربری : روزمره ، رسمی ، ورزشی
 • فرم صفحه : دایره
 • جنس بند : سیلیکون
 • نسخه بلوتوث: 5.1
 • با گارانتی کاوان سرویس
 • خرید آنلاین از دیجی‌کالا

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

خرید آنلاین از سایت‌های معتبر
۲۴ساعته ، ۷روز هفته
امکان پرداخت در محل
۷ روز ضمانت عودت کالا
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات محصول

ProOne PWS08 Smart Watch

معرفی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS08

ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS08 ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در دﺳﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهاي را در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. در اداﻣﻪ، ﻣﺰاﯾﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﺰاﯾﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي

 • ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS08 ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﯿﮏ و زﯾﺒﺎ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ دل ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﭘﺴﻨﺪي ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎ، اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺪ روز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮد آن، ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را دوﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 • ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ProOne PWS08 داراي ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ 1,32 اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رزوﻟﻮﺷﻦ 360 × 360 اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎده و واﺿﺢ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺎ وﺟﻮد رﻧﮓﻫﺎي ﺟﺬاب و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ، ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﺳﺎن و ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺑﻠﻮﺗﻮث BT 5.1 ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS08، ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ، درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد، از ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ PWS08 داراي ﻣﺰاﯾﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ ﯾﺎري ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده، ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻧﺒﺾ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ورزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ!

 • ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮي ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺑﺎﺗﺮي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ 290 ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان PWS08 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎرژ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد. ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﺷﺎرژ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان PWS08 از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ Android Wear ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﯽﻧﻈﯿﺮي را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد!

 • ﺿﺪ آب

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ProOne PWS08 داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺪ آب IP68 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آب ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 1,5 ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت 30 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ورزشﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و از ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮﯾﺪ!

 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از NFC

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ProOne PWS08 داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺪ آب IP68 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آب ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 1,5 ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت 30 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ورزشﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و از ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮﯾﺪ!

در ﻣﺠﻤﻮع، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان PWS08 ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. PWS08 ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزهﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

 • با گارانتی کاوان سرویس
 • خرید آنلاین از دیجی‌کالا

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

مشخصات فنی

ProOne PWS08 Smart Watch
مدل

PWS08

گارانتی

6 ماه گارانتی کاوان سرویس

ابعاد

رنگ

مشکی, نقره ای

ظرفیت باتری

270 mAh

چیپست

AC6954

شارژ وایرلس

بله

مدت زمان شارژ

3 ساعت

زمان کار

3 روز

ضد آب

IP67

حالت کاربری

صفحه نمایش تمام لمسی

نسخه بلوتوث

5.1

عملکرد تلفن

تماس بلوتوثی

عملکرد موسیقی

control and play

پشتیبانی از سیستم عامل

iOS 8.0 به بالا, اندروید 4.4 به بالا

وزن

اقلام همراه

1* دفترچه راهنما, 1* وایرلس شارژر, 2* بند سیلیکونی

دیدگاه کاربران

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند پرووان مدل PWS08”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *