ساعت هوشمند پرووان مدل PWS09

ProOne PWS09 Smart Watch

 • مدل: PWS09
 • رنگ‌بندی: مشکی / نقره ای / طلایی
 • نوع کاربری : روزمره ، رسمی ، ورزشی
 • فرم صفحه : مستطیل
 • جنس بند : سیلیکون
 • نسخه بلوتوث: 5.1
 • با گارانتی کاوان سرویس
 • خرید آنلاین از دیجی‌کالا

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

خرید آنلاین از سایت‌های معتبر
۲۴ساعته ، ۷روز هفته
امکان پرداخت در محل
۷ روز ضمانت عودت کالا
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات محصول

ProOne PWS09 Smart Watch

معرفی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS09

پرووان مدل Smart Watch PWS09 یکی از جدیدترین ساعتهای هوشمند این شرکت است که با طراحی جذاب و امکانات متنوع، به یکی از پرفروشترین محصولات بازار ایران تبدیل شده است. این ساعت هوشمند دارای صفحه نمایش 1.92 اینچی HD با رزولوشن 320 در 385 پیکسل است که تصاویر را با کیفیت و وضوح بالایی نمایش میدهد.

ﻣﺰاﯾﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي

 • طراحی جذاب و بدنه فلزی

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺬاب و ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰي آن اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰي اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ و ﺧﺮاش ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺑﻪ آن ﻇﺎﻫﺮي ﺷﯿﮏ و ﻣﺪرن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در دو رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ و ﻧﻘﺮهاي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﺳﺘﺎﯾﻞﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮدد.

 • صفحه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪلSmart Watch PWS09 ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻي آن اﺳﺖ. رزوﻟﻮﺷﻦ 320 در 385 ﭘﯿﮑﺴﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺘﻦﻫﺎ در آن ﺑﻪﺻﻮرت واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ Smart Watch PWS09 از ﻧﻮع ﻟﻤﺴﯽ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺟﺬاﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 • ﺑﺎﺗﺮي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

ﺑﺎﺗﺮي اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ 260 ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﺗﺎ 3 روز دوام ﺑﯿﺎورد.
ﺑﺎﺗﺮي ﻓﻮقاﻟﻌﺎده Smart Watch PWS09 ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺷﺎرژ، ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدي از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزش ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﺪاوم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎﻻ، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS09 از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ PWS09 را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﺎرژ ﻧﻤﻮده و در زﻣﺎن ﺑﺎارزش ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 • ﺳﻨﺴﻮر ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺣﺴﺎس

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺬاب، ﺳﻨﺴﻮر ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ HRS3301 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﻣﺪاوم ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ورزش و ﺧﻮاب زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ، ﺳﺮﯾﻌﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ

 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل Smart Watch PWS09 داراي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ IP67 اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ PWS09 ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب ﺗﺎ 30 دﻗﯿﻘﻪ در ﻋﻤﻖ 1 ﻣﺘﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺬاب ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ورزشﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

 • دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ Smart Watch PWS09، دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻒ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻤﺎس، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ PWS09، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎسﻫﺎي ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ، ﻧﺎم ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻤﺎس، دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ PWS09 ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺪار ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭘﺮووان ﻣﺪل Smart Watch PWS09 ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

 • با گارانتی کاوان سرویس
 • خرید آنلاین از دیجی‌کالا

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

مشخصات فنی

ProOne PWS09 Smart Watch
مدل

PWS09

گارانتی

6 ماه گارانتی کاوان سرویس

رنگ

طلایی, مشکی, نقره ای

ابعاد

وزن

جنس بدنه

آلیاژ روی

چیپست

AC6954

مدت زمان شارژ

160 دقیقه

عملکرد شارژر

شارژ سیمی مغناطیسی

زمان کار

3 روز

ضد آب

IP67

حالت کاربری

صفحه نمایش تمام لمسی

نسخه بلوتوث

5.1

عملکرد تلفن

تماس بلوتوثی

عملکرد موسیقی

control and play

پشتیبانی از سیستم عامل

iOS 8.0 به بالا, اندروید 4.4 به بالا

اقلام همراه

1* دفترچه راهنما, 1* کابل شارژ, 2* بند سیلیکونی

دیدگاه کاربران

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند پرووان مدل PWS09”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *