ساعت هوشمند پرووان مدل PWS10

ProOne PWS10 Smart Watch

 • مدل: PWS10
 • رنگ‌بندی: مشکی / نقره ای / طلایی
 • نوع کاربری : روزمره ، رسمی ، ورزشی
 • فرم صفحه : دایره
 • نسخه بلوتوث: 5.1
 • با گارانتی کاوان سرویس
 • خرید آنلاین از دیجی‌کالا

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

خرید آنلاین از سایت‌های معتبر
۲۴ساعته ، ۷روز هفته
امکان پرداخت در محل
۷ روز ضمانت عودت کالا
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات محصول

ProOne PWS10 Smart Watch

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS10 

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS10، ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ 1,43 اﯾﻨﭽﯽ Full Stick HD ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻧﮓﻫﺎي زﻧﺪه را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS10 داراي ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، PWS10 از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪ و iOS ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي

 • ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS10، ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ 1,43 اﯾﻨﭽﯽ Full Stick HD ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻧﮓﻫﺎي زﻧﺪه را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS10 داراي ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، PWS10 از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪ و iOS ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 • شارژ بی‌سیم

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS10 داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮده و در دراز ﻣﺪت ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺷﻮد. ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 • پشتیبانی از اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ

اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﻧﺪروﯾﺪ 4,4 ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ iOS 8.0 ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد Smart Watch PWS10 ﺑﺮاي ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل Smart Watch PWS10 داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ IP68 اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ PWS10 در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻖ 1,5 ﻣﺘﺮي آب ﺑﻪ ﻣﺪت 30 دﻗﯿﻘﻪ دوام ﺑﯿﺎورد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮان ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

 • رﺻﺪ داﺋﻢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS10 ﯾﮏ ﮔﺠﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داراي ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮس و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و رﯾﻪﻫﺎي ﺧﻮد آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻌﺪي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 • ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ PWS10، ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﯾﮏ ﻣﺎده ﺳﺒﮏ و ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ و ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺟﺬاب ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ دوام و ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل Smart Watch PWS10 ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.

 • با گارانتی کاوان سرویس
 • خرید آنلاین از دیجی‌کالا

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

مشخصات فنی

ProOne PWS10 Smart Watch
مدل

PWS10

گارانتی

6 ماه گارانتی کاوان سرویس

رنگ

طلایی, مشکی, نقره ای

ابعاد

ظرفیت باتری

250 میلی آمپر

چیپست

AC6954

عملکرد شارژر

شارژ بیسیم

مدت زمان شارژ

180 دقیقه

زمان کار

3 روز

ضد آب

IP67

حالت کاربری

صفحه نمایش تمام لمسی

نسخه بلوتوث

5.1

عملکرد تلفن

تماس بلوتوثی

عملکرد موسیقی

control and play

پشتیبانی از سیستم عامل

iOS 8.0 به بالا, اندروید 4.4 به بالا

جنس بدنه

آلیاژ روی

وزن

اقلام همراه

1* دفترچه راهنما, 1*شارژر مغناطیسی, 3* بند ساعت, 3* قاب

دیدگاه کاربران

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند پرووان مدل PWS10”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *