ساعت هوشمند پرووان مدل PWS07

ProOne PWS07 Smart Watch

 • مدل: PWS07
 • رنگ‌بندی: مشکی / نارنجی / سبز
 • نوع کاربری : روزمره ، رسمی ، ورزشی
 • فرم صفحه : مستطیل
 • جنس بند : سیلیکون
 • نسخه بلوتوث: 5.1
 • با گارانتی کاوان سرویس
 • خرید آنلاین از دیجی‌کالا

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

خرید آنلاین از سایت‌های معتبر
۲۴ساعته ، ۷روز هفته
امکان پرداخت در محل
۷ روز ضمانت عودت کالا
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات محصول

ProOne PWS07 Smart Watch

معرفی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS07

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ PWS07 ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮووان ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ و روزﻣﺮه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي

 • ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS07 ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﯿﮏ و زﯾﺒﺎ، ﮔﺰﯾﻨﻪاي ﺟﺬاب ﺑﺮاي آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان ﺧﻮشﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺳﺨﺖﭘﺴﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﮔﻮاه ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ!

 • ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ

اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ، اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و ﺟﺬاب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ

PWS07 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺻﺪ و ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺪمﻫﺎ، ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه، ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮي ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺒﺾ و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ در ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ دارﻧﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان PWS07 از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ، ﭘﯿﺎمﻫﺎ و اﻋﻼنﻫﺎ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان PWS07 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS07 داراي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

 •  اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻮﺗﻮث

ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻮﺗﻮث، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭼﻮن ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﺿﺪآب و ﺿﺪﺧﺶ

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺪآب و ﺿﺪﺧﺶ IP67، اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ ﭼﻮن ﺷﻨﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺬاب، اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﻨﺎﮔﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﻪﻫﺎي آﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 • ﺑﺎﺗﺮي ﭘﺮﻗﺪرت

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان PWS07 ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮي ﭘﺮﻗﺪرت ﺧﻮد، اﻣﮑﺎن ﭼﻨﺪ روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل درﮔﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻧﺒﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎي Android و iOS ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮووان ﻣﺪل PWS07 ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 • با گارانتی کاوان سرویس
 • خرید آنلاین از دیجی‌کالا

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

مشخصات فنی

ProOne PWS07 Smart Watch
مدل

PWS07

گارانتی

6 ماه گارانتی کاوان سرویس

ابعاد

رنگ

سبز, مشکی, نارنجی

جنس بدنه

آلومینیوم, سیلیکون

نوع کاربری

رسمی, روزمره, ورزشی

وزن

فرم صفحه

مستطیل

ظرفیت باتری

190 mAh

چیپست

AC6954

شارژ وایرلس

بله

مدت زمان شارژ

2.5 ساعت

زمان کار

2 روز

حالت کاربری

صفحه نمایش تمام لمسی

نسخه بلوتوث

5.1

عملکرد تلفن

تماس بلوتوثی

عملکرد موسیقی

control and play

پشتیبانی از سیستم عامل

iOS 8.0 به بالا, اندروید 4.4 به بالا

اقلام همراه

1* دفترچه راهنما, 1* وایرلس شارژر, 2* بند سیلیکونی

دیدگاه کاربران

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند پرووان مدل PWS07”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *